Adriaen Banckertstraat 16 - 3115 JE Schiedam - T: 010-409 18 28 - info@burensystems.com

VCA gecertificeerd ISO 9001

© 2018, Buren Systems International BV

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

 

BUREN SYSTEMS INTERNATIONAL gedeponeerd te KVK Tiel onder nummer 1372 d.d. 8 november 1994

 

Artikel 1. Algemeen

1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten overeenkomsten.

1.2. Iedere verwijzing naar andere algemene voorwaarden in elk stadium van de totstandkoming van de overeenkomst met ons wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor zover strijdig met onze voorwaarden hebben onze voorwaarden voorrang, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen: totstandkoming overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tijdelijk en herroepelijk, tenzij anders is overeengekomen.

2.2. Afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en/of gewichten in prijscouranten en aanbiedingen zijn slechts indicaties.
Voor afwijkingen zijn wij niet aansprakelijk.

2.3. Een overeenkomst komt tot stand indien en voor zover een bestelling schriftelijk door ons wordt aanvaard.

2.4. Indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst een wijziging voordoet in de grondstofprijs, transporttarieven, belastingtarieven, lonen, salarissen, sociale lasten, zijn wij gerechtigd om de prijs aan te passen.

2.5. Bij verkoop uit het magazijn geldt de factuur als schriftelijke aanvaarding.

 

Artikel 3. Levertijd

3.1. Levertijden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven. De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Het enkele verlopen van bedoeld tijdstip levert geen verzuim op. Steeds zal getracht worden om de opgegeven levertijden na te komen. Overschrijding van de levertijd geeft de koper of derden geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, het weigeren van de zaak of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

3.2. Indien wij door overmacht of enige andere oorzaak buiten onze schuld niet in de gelegenheid zijn om hetgeen verkocht is (tijdig) te leveren ofwel indien (tijdige) levering redelijkerwijze niet gevergd kan worden, hebben wij de keuze om de levering uit te stellen ofwel om de overeenkomst te ontbinden. Aanspraken op schadevergoeding wegens gedeeltelijke of

 gehele niet- nakoming zijn in bovenvermelde gevallen uitgesloten.

 

Artikel 4. Risico en aansprakelijkheid

4.1. De levering vindt plaats zoals tussen partijen overeengekomen is en op de offerte dan wel de factuur is vermeld.

4.2. Tenzij de koper het eventuele bijzonder gebruiksdoel gespecificeerd mededeelt aan ons, en wij dit accepteren, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden wanneer de zaak niet de bijzondere kwaliteit bezit die voor dit gebruik vereist is.

4.3. De koper is aansprakelijk voor enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, indien wij de levering uitvoeren overeenkomstig de door de koper opgegeven specificaties.

 

Artikel 5. Keuringen

5.1. Hetgeen verkocht is bevindt zich bij aflevering in goede staat.

5.2. Indien overeengekomen is dat de koper de zaken aan de fabriek of het magazijn zal keuren of doen keuren en hij van dat recht geen gebruik gemaakt heeft binnen 48 uur nadat hij daartoe in de gelegenheid is gesteld, worden de zaken geacht definitief te zijn aanvaard.

5.3. De kosten van een keuring zijn voor rekening van de koper.

5.4.  Eventuele afkeuring brengt voor ons ten hoogste een verplichting mee tot vervanging, zonder dat de koper aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.

 

Artikel 6. Transport

6.1. Het transport van de zaken geschiedt zoals overeenkomstig artikel 4.1. op de offerte dan wel de factuur is bepaald.

6.2. De geadresseerde c.q. koper is gehouden om direct na aankomst de zaken te controleren en in geval van vermissing of transportschade binnen de wettelijk gestelde termijnen schriftelijk voorbehoud te maken bij de expediteur en het recht tot verhaal bij deze expediteur te behouden.

 

Artikel 7. Opschorting

7.1. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper op grond van de door ons in te winnen informatie voldoende kredietwaardig blijkt.

7.2. tijdens de uitvoering van de overeenkomst zijn wij te allen tijde gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten totdat de koper op verzoek en ten genoegen van ons zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling binnen 30 dagen na aflevering van de zaak.

8.2. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden; compensatie of verrekening is niet toegestaan. Indien de koper meent ten opzichte van de levering nog aanspraken, in welke vorm ook, te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van de verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze. Hij is niet gerechtigd om zijn

 betalingsverplichting op te schorten, zelfs niet als slechts een deel van het verkochte wordt geleverd.

8.3. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim. In dat geval worden al onze vorderingen in zijn geheel onmiddellijk opeisbaar, onverminderd de overige ons toekomende rechten. Wij zijn gerechtigd om alle leveringen op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

8.4. Wij zijn gerechtigd om indien op enig moment gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de koper, alvorens (verder) te presteren, vooruitbetaling of een deugdelijke zekerheid te eisen.

8.5. Koper is zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, rente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd over alle op dat moment opeisbare bedragen. Daarnaast zijn wij bevoegd om alle aan incasso verbonden kosten op basis van het op dat moment geldend landelijk incasso tarief vastgesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten door te

 berekenen aan de koper, indien de overeengekomen betalingstermijn overschreden is.

 

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. De eigendom van de zaken gaat eerst op koper over, wanneer deze aan alle verplichtingen welke uit bestaande en toekomstige overeenkomsten, welke aan (komende) leveringen ten grondslag liggen, voortvloeien, heeft voldaan.

9.2. Koper is tot dat moment niet gerechtigd om deze producten voor dat tijdstip te vervreemden of te bezwaren, dan wel op enigerlei andere wijze aan derden over te dragen.

9.3. Koper machtigt ons reeds nu onherroepelijk om hetgeen geleverd is op ons eerste verzoek terug te nemen, onverminderd andere aan ons toekomende rechten.

 

Artikel 10. Ontbinding

10.1 Indien koper enige verplichting niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt is hij in verzuim en zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd zal worden, onverminderd andere aan ons toekomende rechten.

10.2. In geval van een faillissementsaanvraag, een aanvraag tot surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf is de overeenkomst van rechtswege ontboden, onverminderd andere aan ons toekomende rechten.

 

Artikel 11. Reclame

11.1 Reclame inzake kwaliteit, hoeveelheden, gewichten en afmetingen kunnen slechts schriftelijk en aangetekend aan ons kenbaar worden gemaakt binnen acht dagen na aankomst van de zaken én voordat met be- en/of verwerking van bedoelde zaken een aanvang is gemaakt. Indien een klacht wordt erkend hebben wij de keuze om tot vervanging van de

ondeugdelijke zaken over te gaan of het factuurbedrag te crediteren zonder gehouden te zijn om tot vervanging van de ondeugdelijke zaak over te gaan.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht: bevoegde rechter

12.1. Op alle met ons gesloten overeenkomsten, waarvan deze voorwaarden geheel of ten dele deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen uit of naar aanleiding van een koopovereenkomst dan wel nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze vestigingsplaats, tenzij partijen overeenkomen om het geschil te onderwerpen aan arbitrage, overeenkomstig het

arbitragereglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut, welke gedeponeerd is bij alle kantoren van de Kamers van Koophandel en Fabrieken.