Adriaen Banckertstraat 16 - 3115 JE Schiedam - T: 010-409 18 28 - info@burensystems.com

VCA gecertificeerd ISO 9001

© 2018, Buren Systems International BV

Privacy statement

 

Buren Systems B.V. verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in deze Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

 

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Buren Systems B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11048123, gevestigd aan Adriaen Banckertstraat 16 3115 JE Schiedam, bereikbaar op telefoonnummer 010 409 1828 en per mail op info@burensystems.nl

 

Functionaris Gegevensbescherming

Buren Systems B.V. heeft geen Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

 

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

Buren Systems B.V. verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

 

Categorie & doel

 

Naam

Vraag of opmerking beantwoorden, offerte-aanvraag beantwoorden, informatie over diensten verstrekken, inplannen plaatsen en ophalen containers.

 

Mailadres

Vraag of opmerking beantwoorden, offerte-aanvraag beantwoorden, digitaal factureren.

 

(Lever)adres

Inplannen en uitvoeren van transport en werkzaamheden.

 

Telefoonnummer

Vraag of opmerking beantwoorden, offerte-aanvraag beantwoorden, contactpersoon voor chauffeur bij laden en lossen.

 

Rechtsgronden

Buren Systems B.V. verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Buren Systems B.V. persoonsgegevens als dat nodig om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt, als een bestelling geplaatst wordt of als Buren Systems B.V. zelf een bestelling plaatst. In zo’n geval verzoekt Buren Systems B.V. waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

 

Ontvangers

Buren Systems B.V. zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde ’bewerkers’. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde ‘ontvangers’.

 

Doorgifte van persoonsgegevens aan ‘derde land’ of internationale organisatie

 

‘Derde landen’ zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.

 

Buren Systems B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan een derde land.

 

Bewaartermijnen

Buren Systems B.V. bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.

 

Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de (contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende vijf jaren bewaard worden.

 

Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Buren Systems B.V. een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Buren Systems B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Buren Systems B.V. op info@burensystems.nl. Buren Systems B.V. zal binnen een maand reageren op uw bericht.

 

Als u meent dat Buren Systems B.V. handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Buren Systems B.V. geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

 

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Buren Systems B.V. passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Buren Systems B.V. gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst

 

Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Buren Systems B.V. heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.

 

Versie 1.0, dd. 02 augustus 2018